Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Właścicielem serwisu internetowego www.chopintouch.com (zwanym dalej Serwis) jest BLM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BLM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Puławskiej 34, 05-500 Piaseczno, Polska (dalej Sprzedawca) działający na podstawie wpisu do rejestru KRS prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy XIV wydział KRS pod numerem 0000563202 posiadający numer NIP 1231299761 Regon 361782023. Adres poczty elektronicznej Serwisu: help@chopintouch.com
1.2. Z oferty Serwisu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych, tj. osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (dalej Klienci).
1.3. Realizacja zamówień w Serwisie odbywa się według poniższego Regulaminu.
1.4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży za pomocą Serwisu jest przeprowadzenie rejestracji Klienta poprzez założenie nowego profilu lub zalogowanie się do już istniejącego profilu oraz akceptację poniższego Regulaminu.
1.5. Rejestracja w Serwisie oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego Regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.
1.6. Wymagania techniczne korzystania z usług Serwisu:
a) dostęp do Internetu
b) Serwis może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka), małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z serwisu, w celu odróżnienia Klientów nowych od powracających. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

2. PRZEDMIOT UMOWY SPRZEDAŻY

2.1. Serwis umożliwia tworzenie/konfigurowanie produktów na indywidualne zamówienie według wskazań Klienta.
2.2. Wszystkie ceny prezentowane na stronie są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT chyba, że w ofercie stanowi inaczej. Cena produktu podana w formularzu zamówienia może ulec zmianie, jeśli zajdą okoliczności niezależne od sprzedającego. W takiej sytuacji Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony i od jego decyzji zależeć będzie zawarcie umowy sprzedaży.
2.3. Ceny produktów nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.
2.4. Serwis zastrzega sobie możliwość limitowania ilości produktów, które są sprzedawane w ramach wyprzedaży, bądź sprzedawanych w cenach promocyjnych . Realizacja zamówień na te produkty odbywa się według kolejności wpłynięć potwierdzonych zamówień na te produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
2.5. Oferta pozostałych produktów umieszczona w Serwisie ważna jest przez czas nieokreślony.
2.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia czy tez wycofania produktu z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdym momencie.
2.7. Wszystkie produkty mogą nieznacznie różnić się kolorystycznie od przedstawionych na zdjęciach. Wynikać to może z różnic wynikających w różnych partiach produkcji. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistości, gdyż odzwierciedlenie kolorów może odmiennie prezentować się na różnych typach monitorów.

3. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


3.1. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3.2. Poprzez złożenie przez Klienta zamówienia następuje zgodnie z przepisami prawa polskiego zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3.3 Zamówienia za pomocą Serwisu składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się:
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00,
- w niedziele i święta nieczynne
3.4. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w chwili zaksięgowania środków na rachunku bankowym Serwisu w przypadku płatności przelewem lub w momencie autoryzacji karty w przypadku płatności karta kredytową.
3.5. Czas realizacji zamówienia, produkcji, kompletowania wynosi 14 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji
3.6 czas dostawy nie jest wliczony do czasu realizacji zamówienia.
3.7. Czas realizacji może ulec zmianie w przypadkach losowych lub z przyczyn niezależnych od Serwisu o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.
3.8. Serwis jest zamknięty w dni ustawowo wolne od pracy. Dopuszcza się nadto wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia Serwisu po wcześniejszej informacji w witrynie internetowej Serwisu.
3.9. Klientów korzystających z usług Serwisu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.
3.10. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia do momentu dokonania płatności. Po dokonaniu płatności w celu modyfikacji zamówienia, Klient powinien skontaktować się z Serwisem e-mail: help@chopintouch.com. W przypadku rozpoczęcia realizacji zamówienia Serwis ma prawo do odmowy modyfikacji zamówienia.
3.11. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma czas procesu produkcji, oraz czas dostarczenia przesyłki przez spedytora.
3.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że komponenty są dostępne w magazynie lub u dostawców Serwisu. W przypadku niedostępności części komponentów niezbędnych do realizacji zamówienia Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (realizacja częściowa, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
3.13. Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku:
a) zakończenia wytwarzania danej serii profili ramiarskich przez producenta 
b) różnic w odcieniach kolorów lub profili ramiarskich
c) z przyczyn losowych
3.14. W przypadku odstąpienia od wykonania zamówienia przez Serwis Klientowi przysługuje prawo do zmiany zamówienia lub otrzymania zwrotu wpłaconych na poczet jego wykonania środków.

4. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA


4.1. Płatności elektroniczne w serwisie www.chopintouch.com obsługuje firma PayU S.A. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań, właściciel marki www.platności.pl
4.2. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres w czasie określonym przez Klienta przy składaniu zamówienia nie mniejszym niż czas minimalny wyznaczany przez Serwis.
4.3. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firm UPS, DPD, DHL, Kolporter Express, Poczta Polska według cenników wskazanych w Serwisie.
4.4. W wypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przedziale godzinowym, zamówienie nie zostanie zrealizowane a Klient zostanie obciążony kosztami transportu nie zrealizowanego zamówienia a w przypadku artykułów, których sprzedaż po nieudanej dostawie stała się niemożliwa - również kosztami tych artykułów.

5. ZWROTY I REKLAMACJE


5.1. Postanowienia dotyczące zwrotów mają zastosowanie wyłącznie dla umów zawartych za pośrednictwem Serwisu przez osoby będące zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego konsumentami.
5.2. W Serwisie nie ma możliwości odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych produktów z uwagi na fakt. że wszystkie produkty wytwarzane są na indywidualne zamówienie Klienta. 
5.3. W przypadku zauważenia uszkodzeń w opakowaniu przesyłki w postaci zagniecionych krawędzi, rozdarć itp. Klient zobowiązany jest zareklamować paczkę u kuriera, który ją dostarczył oraz powiadomić Serwis e-mail: help@chopintouch.com. Przesyłka może być zareklamowana jedynie w momencie dostawy u przewoźnika. Przyjęcie przesyłki w uszkodzonym opakowaniu wyklucza możliwość reklamowania towaru u dostawcy. Jeżeli po otwarciu przesyłki Klient dostrzeże wady techniczne lub innego rodzaju wady i niezgodności zakupionego towaru z umową Klient zgłasza reklamację w Serwisie e-mail: info@chopintouch.com oraz dostarcza Sprzedawcy reklamowany towar na własny koszt. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych na koszt Sprzedawcy.

5.4. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną przez Klienta reklamację i w wypadku decyzji odmownej udzieli odpowiedzi na piśmie lub pocztę elektroniczną w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji na adres podany przez Klienta w zamówieniu. Sposób załatwienia reklamacji rozpatrzonych pozytywnie będzie ustalany z klientem indywidualnie.
5.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się wymienić produkt na wolny od wad lub jeśli nie jest to możliwe, zaoferuje za zgodą Klienta inny albo zwróci wpłaconą przez Klienta na wskazany w reklamacji lub zamówieniu przez Klienta rachunek bankowy.
5.6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawartej z zastosowaniem postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI


6.1. W celu rejestracji w serwisie www.chopintouch.com Klient zostanie poproszony o podanie następujących danych takich jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, e-mail, telefon dane te są niezbędne w celu dokonania zakupu.
6.2. Podczas wizyty na www.chopintouch.com automatycznie zbierane są nadto dane dotyczące wizyt Klientów, takie jak np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
6.3. Serwis nie sprzedaje i nie udostępnia podmiotom trzecim danych personalnych i adresowych przekazanych przez Klienta za pośrednictwem Serwisu.
6.4. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do umożliwienia Klientom dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu, wysyłki zamawianych towarów, w celu komunikacji z Klientem oraz w celu otrzymywania newsletterów i ofert handlowych od Serwisu jeśli Klient wyrazi na to zgodę.
6.5. Klient składając zamówienie z poniższym regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych kupującego niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Żądanie zmiany danych osobowych, Klient winien zgłosić na piśmie w siedzibie Serwisu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@chopintouch.com
6.6. W momencie dokonania transakcji zakupu produktu Klient otrzyma za pośrednictwem Serwisu wiadomości e-mail dotyczące realizacji/statusu zamówienia. Sprzedawca może również kontaktować się z Klientem za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie w celu przekazania ważnych informacji dotyczących transakcji lub w celu weryfikacji zamówienia.
6.7. Osoby które zapiszą się na newsletter Serwisu lub w inny sposób wyrażą zgodę na jego otrzymywanie, mogą otrzymywać od Sprzedawcy wiadomości e-mail.
6.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe zostaną uzyskane dzięki działalności serwisu. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie informacje związane z newsletterem oraz wiadomości nie mające charakteru komercyjnego np. życzenia.

7. PRAWA AUTORSKIE


7.1. Wszystkie elementy Serwisu są jego własnością. Znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Cała zawartość serwisu podlega prawom autorskim właściciela Serwisu, zdjęcia, artykuły, publikacje wideo należą do ich autorów.

7.2. Powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie w całości lub w części materiałów zawartych w Serwisie do celów innych niż prywatne musi być wcześniej uzgodnione z Serwisem i wymaga jego pisemnej zgody pod rygorem nieważności.


Newsletter